Priekšrocības studijām Akadēmijā

  • Esam neliela augstskola, tāpēc varam nodrošināt studentiem individuālu pieeju, kā arī iespēju studēt sev vēlamā studiju programmām mācību formātā un ilgumā;
  • studijas Akadēmijā ir apvienojamas ar darbu, jo lekcijas un praktiskās nodarbības notiek darba dienu vakaros, nodrošinām iespējas studēt arī attālināti (Skype, atsevišķu studiju kursu lekciju video un audio ieraksti);
  • labākie studenti var saņemt studiju maksas atlaidi, sākot ar 2. semestri;
  • mācībspēku vidū ik semestri ir viespasniedzēji no partnerbaznīcām ASV, Zviedrijā;
  • studentus un pasniedzējus vieno ticība un kopējs Kristus aicinājums sekot Viņam. Tas Akadēmijas mācību procesā ļauj piedzīvot draudzīgu atmosfēru un kopības sajūtu.
  • Akadēmijas absolventi galvenokārt kalpo kā mācītāji, evaņģēlisti, kapelāni un draudžu darbinieki.

Bakalaura studiju programma
‘Teoloģija’

Programma sniedz kristīgajā un īpaši evaņģēliski luteriskajā tradīcijā balstītu akadēmisko izglītību. Studenti iegūst gan teorētiskās zināšanas Bībeliskās, sistemātiskās teoloģijas un Luterisko ticības apliecību priekšmetos, gan arī iemaņas un prasmes dažādos praktiskās teoloģijas kursos.

Programma veidota, lai pēc sekmīga pirmā akadēmiskā gada students varētu pretendēt uz evaņģēlista eksāmena kārtošanu Latvijas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā un absolventiem būtu iespēja iegūt Latvijas Valsts akreditētu un Latvijas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā atzītu teoloģisko un praktisko izglītību, kas nepieciešama garīdznieka amata veikšanai un ļautu turpināt studijas maģistrantūrā.

Izglītības veidsHumanitāro zinātņu bakalaurs teoloģijā
Ilgums4 gadi
Studiju veidsPilna laika klātienes studijas
Lekciju laiksDarba dienu vakaros 17:30-21:00
Kredītpunkti160 (240 ECTS)
Mācību valodaLatviešu
Studiju maksa740 EUR/gadā
Studiju norises vietaAlksnāja iela 3, Rīga, LV-1050, Latvija
Iepriekšējā izglītība– Vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
– Centralizēto eksāmenu latviešu valodā un svešvalodā A-E līmenis (līdz 2004. gadam nav obligāti).
Papildus prasības– Tests par Vecās Derības Svētajiem Rakstiem;
– Tests par Jaunās Derības Svētajiem Rakstiem;
– Tests par Mārtiņa Lutera ”Mazo Katehismu”;
– Kolokvijs.

Profesionālā bakalaura studiju programma
‘Baznīcas mūzika’

Programma sagatavo Baznīcas darbiniekus, kas mācītāja pārraudzībā vada un veido draudzes mūzikas dzīvi saskaņā ar savas Baznīcas mācību, prot vadīt kori un spēlēt mūzikas instrumentus, nodrošina dievkalpošanas norisēm nepieciešamo muzikāli liturģisko izveidojumu; izstrādā plānu muzikāli liturģiskā darba veidošanai un attīstīšanai.

Priekšmetu apguve ietver gan teorētiskas, gan praktiskas nodarbības un pārbaudījumus.

Izglītības veidsProfesionālais bakalaurs teoloģijā
Ilgums4 gadi
Studiju veidsPilna laika klātienes studijas
Lekciju laiksDarba dienu vakaros 17:30-21:00
Kredītpunkti160 (240 ECTS)
Mācību valodaLatviešu
Studiju maksa740 EUR/gadā
Studiju norises vietaAlksnāja iela 3, Rīga, LV-1050, Latvija
Iepriekšējā izglītība

– Vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
– Centralizēto eksāmenu latviešu valodā un svešvalodā A-E līmenis (līdz 2004. gadam nav obligāti).
Papildus prasības– Tests par Vecās Derības Svētajiem Rakstiem;
– Tests par Jaunās Derības Svētajiem Rakstiem;
– Tests par Mārtiņa Lutera ”Mazo Katehismu”;
– Kolokvijs;
– Iestājpārbaudījums klavierspēlē vai ērģeļu spēlē,
– Iestājpārbaudījums dziedāšana.

Izglītības programma
‘Draudzes darbinieks’

Izglītības programma ‘Draudzes darbinieks’ sniedz iespēju saņemt teoloģisku izglītību evaņģēlista, katehēta, lektora, diakonijas darbinieka, svētdienas skolotāja un citu draudzes darbinieku kalpošanai. Aptuveni 75% mācību priekšmetu veido Bībeliskās un sistemātiskās teoloģijas priekšemti, un pārējie – praktiskās teoloģijas priekšmeti atbilstoši izvēlētajai specializācijai.

Programma paredzēta cilvēkiem, kas vēlas paplašināt savu zināšanu apvārsni, bet šobrīd vēl nevēlas vai nevar uzņemties studijas akadēmiskā grāda iegūšanai. Tādejādi studiju process ir elastīgs un pakārtots studējošo iespējām – ļaujot izvēlēties sev interesējošos kursus un mācīties klātienē vai neklātienē vidēji 2-3 vakarus nedēļā. Šī programma ir izcila iespēja katram pārliecināties un skaidrāk saklausīt Dieva aicinājumu uz kādu īpašu kalpošanu, tai skaitā turpināt studijas jau bakalaura programmā ‘Teologs’, lai kļūtu par garīdznieku vai Baznīcas teologu.

Izglītības veidsProfesionālās izaugsmes un attīstības pieaugušo tālākziglītības programma
Ilgums2 gadi
Studiju veidsKlātienes vai neklātienes studijas
Lekciju laiksDarba dienu vakaros 17:30-21:00, vai neklātienē caur tālmācības e-studijām
Kredītpunkti80 (120 ECTS)
Mācību valodaLatviešu
Studiju maksa200 EUR/gadā (klātienē) vai 300 EUR/gadā (neklātienē)
Studiju norises vietaAlksnāja iela 3, Rīga, LV-1050, Latvija
Iepriekšējā izglītība

– Vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
– Centralizēto eksāmenu latviešu valodā un svešvalodā A-E līmenis (līdz 2004. gadam nav obligāti).
Papildus prasības– Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas draudzes mācītāja rekomendācija
– Tests par Vecās Derības Svētajiem Rakstiem;
– Tests par Jaunās Derības Svētajiem Rakstiem;
– Tests par Mārtiņa Lutera ”Mazo Katehismu”;
– Kolokvijs;

Klausītāja un Brīvklausītāja statuss

Papildus organizētajām izglītības programmām, Akadēmija piedāvā arī iespēju apmeklēt sev interesējošos studiju kursus kā Klausītājam vai Brīvklausītājam. Klausītājiem par katru atsevišķu kursu ir noteikta studiju maksa, bet nākotnē pārejot uz kādu no programmām ir iespēja pārskaitīt Klausītāja statusā iegūtos kredītpunktus programmas izpildei, kamēr Brīvklausītāji studiju kursus apgūst par ziedojumiem un bez iespējas vēlāk pārskaitīt Brīvklausītāja statusā iegūtos kredītpunktus.

Vairāk informācijas par kļūšanu par Klausītāju lasīt Nolikumā par Lutera Akadēmijas Klausītāja statusu.