Lutera Akadēmija ir Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas dibināta un Latvijas Valsts akreditēta augstskola. Ar kristīgajā ticībā un evaņģēliski luteriskā tradīcijā balstītu teoloģisko izglītību, Akadēmija cilvēkus iedrošina un sagatavo īstenot Dieva aicinājumu.

Akadēmija dibināta 1997. gada 1. februārī ar mērķi sagatavot garīdzniekus un citus kalpotājus Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzēm, un var uzskatīt, ka Akadēmija ir pārņēmusi, pēc II Pasaules kara Arhibīskapa Jāņa Matuļa dibinātā, teoloģijas semināra tradīcijas.

Akadēmija piedāvā 2 valsts akreditētas studiju programmas: ‘Teoloģija’ un ‘Baznīcas mūzika,’ kā arī tālākizglītības programmu ‘Draudzes darbinieks’ un iespēju apmkelēt atsevišķus sev interesējošus kursus kā Klausītājiem vai Brīvklausītājiem, atkarībā no intereses saņemt kredītpunktus pēc kursa pabeigšanas.

Pašlaik visas studiju programmas tiek piedāvātas latviešu valodā, taču notiek aktīvs darbs, lai nākotnē piedāvātu studijas arī angļu valodā.

Mācības Akadēmijā ietver arī sadraudzību un kopējas lūgšanas.