Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Arhibīskaps
D.D. Jānis Vanags
Rektors

arhibiskaps@lelb.lv, janis.vanags@lelb.lv

Mg.theol. Rinalds Grants
Rektora vietnieks
rinalds.grants@gertrude.lv

Mg.paed. Helēna Andersone
Studiju prorektore
academy@latnet.lv

Lutera Akadēmijas Satversmes sapulce

Satversmes sapulce ir augstākā Akadēmijas akadēmiskās un zinātniskās
darbības pārstāvības, vadības un lēmējinstitūcija, kas kopā ar tās ievēlētu Rektoru realizē Akadēmijas vadību un pārvaldi.

 • Bīskaps emer. Pāvils Brūvers – Satversmes sapulces priekšsēdētājs
 • Bīskaps Hanss Martins Jensons – Satversmes sapulces priekšsēdētāja vietnieks 
 • Prof.bak. izglītībā Lilita Čukule – Satversmes sapulces sekretāre
 • Dr.theol. Guntis Kalme
 • Mg.theol. Laila Čakare
 • Mg.theol. Indulis Paičs
 • Mg.art. Juris Griņēvičs
 • Mg.art. Kristīne Adamaite
 • Studējošais Andis Grīnbergs
 • Studējošais Miķelis Dāvids Rikveilis
 • Mg.art. Ilze Sprance

Lutera Akadēmijas Senāts

Senāts ir Akadēmijas personāla koleģiāla vadības institūcija un
lēmējinstitūcija, kas apstiprina dokumentus, kuri reglamentē Akadēmijas
akadēmiskās un zinātniskās darbības sfēras.

 • Bīskaps Hanss Martins Jensons – Senāta priekšsēdētājs
 • Mg.theol. Rinalds Grants – Senāta priekšsēdētāja vietnieks
 • Mg.paed. Helēna Andersone – Senāta sekretāre
 • Dr.theol. Guntis Kalme
 • Mg.theol. Laila Čakare
 • Mg.art. Vilis Kolms
 • Studējošais Andis Grīnbergs

Lutera Akadēmijas Revīzijas komisija

Revīzijas komisija ir Akadēmijas finansiālās darbības kontroles institūcija, kas pārbauda visu Akadēmijas finansiālo un saimniecisko darbību.

 • Aivars Kaņeps
 • Intars Jonītis
 • Iveta Ilsuma
 • Jānis Moors

Lutera Akadēmijas Šķīrējtiesa

Akadēmiskā šķīrējtiesa izskata iesniegumus par Akadēmijas Satversmē noteikto akadēmisko brīvību un tiesību ierobežojumiem, par administratīvu aktu un faktiskas rīcības apstrīdēšanu, kā arī risina strīdus starp Akadēmijas amatpersonām un struktūrvienību pārvaldes institūcijām.

 • Dzintars Laugalis
 • Aivars Gusevs
 • Laila Čakare
 • Ilze Sprance
 • Valdis Šmits